Eduskuntavaaliteemat

MAAHANMUUTTO

Laittomasti maassa olevien palvelut lakkautettava ja heidät on välittömästi ohjattava palautusjärjestelmän piiriin tai tarvittaessa säilöönotto. Rajavalvonta aloitettava ja turvapaikkahakemusten käsittely on lopetettava ja henkilöt palautettava edelliseen turvalliseen maahan hakemaan turvapaikkaa. Perheenyhdistämistä on kiristettävä ja asumisaikavaatimus nostettava 10-15 vuoteen, suullisen ja kirjallisen kielitaidon oltava hyvä ja maan kulttuurin sekä tapojen omaksuminen edellyttäminen, ennekuin voi integroitua yhteiskuntaa. Jo olemassa olevien turvapaikkahakemusten uudelleen käsittely, statuksen poisto, mikäli henkilö on valehdellut todelliset tietonsa tai syyllistynyt rikoksiin, niin välitön palauttaminen.

Turvapaikanhakijat, jotka ovat ”hukanneet paperinsa” tai joiden taustoja ei tiedetä eikä tunneta? Minkä takia maahanmuuttajat haluavat uuden puhtaan henkilöllisyyden ja ”hävittävät” kaikki paperinsa, ellei siinä ole halu salata esim. rikoshistoriaa, sotarikoksia tai paeta toimeenpantavaa tuomiota toiseen maahan. Tällaiset henkilöt , joiden taustasta on vähänkin epäselvyyttä pitäisi koota ”valvotulle alueelle”, josta ulospääsyä ei ole ennen kuin henkilöllisyys ja menneisyys on aukottomasti selvitetty ja oikeus turvapaikkastatukseen myönnetty tai turvapaikanhakija peruuttaa hakemuksensa ja poistuu maasta. Tällöin henkilöstä tehdään merkintä, ettei ole oikeasti ollut turvapaikantarpeessa ja jatkohakemuksia ei enää käsitellä missään vaiheessa. Rehellinen ihminen haluaa selvittää taustansa ja tekee kaikkensa, jotta riittävä dokumentaatio on olemassa ja säilyttää varmasti oikeat henkilöpaperinsa. Rikolliset eivät näin toimi.

Sosiaaliturvaa kiristettävä, niin että sen piiriin pääsee vasta, kun täyttää kansalaisuusvaatimuksen. Kansalaisuus pitää ansaita ja sen saamisen edellytyksenä tulee olla nuhteeton käytös ja onnistunut integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja positiivinen tulonsiirto yhteiskunnalle työllistymisen ja verojen maksun kautta vähintään 10-vuoden ajan. Myönnetty kansalaisuus voidaan peruuttaa rikollisen toiminnan johdosta.

Ei tehdä Suomesta, koko maailman sosiaalitoimistoa, siihen meillä ei ole varaa, vaan käytetään rahat ensin homekoulujen kunnostamiseen, vanhusten hoitoon ja terveyspalveluiden saamisen parantamiseen. Maan pitää ensi sijassa pitää huolta oman maan kansalaisista ja taata heidän hyvinvointinsa myös heikentyneessä tilanteessa ja vasta tämän jälkeen auttaa muita, jos siihen on varaa, ilman velkarahaa. Nykyinen sosiaaliturva on liian avokätinen turvapaikanhakijoille ja sen tasoa tulee laskea huomattavasti ja muuttaa vastikkeelliseksi.

Turvapaikkaprosessi on tällä hetkellä ongelmallinen, koska kuka hyvänsä ilman perusteita voi ilmoittautua hakijaksi. Rajalta käännyttämiset välittömästi voimaan ja lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, ettei enää maahan saapuessa pystyisi hakemaan turvapaikkaa, vaan kaikki hakemukset käsiteltäisiin Euroopan ulkopuolella olevilla leireillä, josta maat ottaisivat hyväksytyn päätöksen saamisen jälkeen henkilöt oman pakolaiskiintiönsä perusteella. Tällöin pakolaiset/turvapaikanhakijat velvoitetaan asumaan tietyllä alueella ja osallistumaan kielikoulutukseen, jotta olisivat oikeutettuja määrä-aikaiseen pienempään sosiaaliturvaan(Espanjan ja Italian mallin mukaisesti), jonka jälkeen henkilön pitää työllistyä niin pitkäksi aikaa, että on maksanut saamansa sosiaaliturvan takaisin, ennenkuin on oikeutettu saamaan lisäturvaa. Näin valtio pystyy ennakoimaan kustannukset paremmin. Kansalaisuuksia ei tule myöntää turvapaikanhakijoille pääsääntöisesti ollenkaan, vaan väliaikainen oleskelulupa, jota tarkastellaan aina luvan päättymisajankohtana, onko turvapaikkastatuksen ylläpitämiselle enää perusteita ja kun perusteita turvapaikalle ei enää ole, palautusjärjestelmä käynnistyy viipymättä, kuten myös henkilön kohdalla, joka on syyllistynyt rikoksiin.


TALOUSPOLITIIKKA

Kansallinen etu EU:n edelle. Maahanmuuton kustannuksista ja kehitysavusta leikattava ja tehtävä siitä vapaaehtoista. Tuulivoimatuki lopetettava ja käytettävä varat energiaveron laskemiseen. Asumisen ja autoilun kustannuksia laskettava. Valtion toimintaan strategisesti tärkeiden omistusten yksityistäminen lopetettava (esim. Tie, sähkö, vesi). Pääväylät(esim. Lahdentie, Hämeenlinnanväylä, Turuntie ja Tuusulanväylä) pidettävä runkoverkossa ilman, että kunnallisessa päätöksen teossa, niillä liikennöintiä voidaan haitata kaupunkibulevardihankkeilla. Pankkikriisin aikana velkaantuneet ja pankkien aiheuttamat lainojen takaisinperinnät lopetettava lainsäädännöllä(armahdus).

Saatavuusharkinta säilytettävä, jotta ei luoda halpatyömarkinoita.

Eläkeläisten taitettu indeksi pitää poistaa ja verotus laskea vastaavaa työtuloa saavan palkansaajan tasolle.

Asumisen kustannuksiin puututtava. Tuulivoimatuet poistettava, jolloin sähkölaskun osalta saadaan n. 25% hyöty kuluttajalle. Asuntojonot purettava aikajärjestyksessä ja suosittava siellä suomalaisia, omalla alueellaan töissä käyviä, opiskelevia tai siellä syntyneitä. Ei ohituskaistoja turvapaikanhakijoille.


SOSIAALIPOLITIIKKA

SoTe-uudistusta on tarkkaan harkittava ja seurattava mitä Tanskan ja Ruotsin osalta on opittu. Tanskassa on päätetty palata paikallisiin terveyskeskusmalleihin takaisin, tämä pitää olla lähtökohtana myös Suomessa. Hoitajamitoitukset on taattava lainmuutoksella ja valvonnalla. Yksityisten palveluntarjoajien sopimuksissa pitää olla tuntuvat sanktiot, sopimusrikkomusten varalle. Jotta toteutus ylipäätään voisi olla mahdollinen, niin se on tehtävä kolmessa tarkoin harkitussa vaiheessa.

1. Vaiheessa taataan riittävät terveyspalvelut niin, että hoitoon pääsy taataan. Panostetaan riittäviin resursseihin ja palvelun toimivuuteen. Riittävä palvelu pystytään nykylainsäädännöllä tarjoamaan myös palvelusetelillä, jolloin asiakas valitsee hoitopaikan, jos kunta ei sitä pysty tarjoamaan.

2. Vaiheessa varmistetaan järjestelmien integroiminen kunnallisten ja yksityisten palvelun tarjoajien välillä. Järjestelmän hinnan kilpailuttaminen järkevälle tasolle "mallia Virosta kustannukset n. 5milj." Perustietokanta täytyy olla kunnan hallinnassa, eikä antaa niitä ulkopuolisen hallintaa, joka perii niistä ylläpitomaksuja. (nyk. Apotti-malli) Monien satojen miljoonien sitoumuksen tehneet virkamiehet täytyy saada vastuuseen ja sopimukset, joiden lopullista kustannusta ei tiedetä, on purettava.

Kun nämä vaiheet on saatu toteutettua ja toimimaan, vasta tämän jälkeen voidaan edetä.

3. Vaiheeseen, jossa palveluihin voidaan tuoda valinnanvapaus yksityisen ja kunnallisen palvelun tarjoajan välille, niin ettei palveluntarjoaja valitse asiakkaita, vaan asiakkaat valitsevat palveluntarjoajan. Yksityinen tarjoaja ottaa riskin potilaan hoidosta, vaikka se ei yksittäisen potilaan kohdalta saisikaan katetta, vaan se tällä toimenpiteellä sidottaisiin esim. tiettyyn alueeseen. Yksityisellä ei ole mahdollista ohjata "vaikeimpia" tapauksia takaisin kunnalliselle puolelle ilmaiseksi, vaan se joutuisi osallistumaan erikoishoidon kustannuksiin, jos ei niitä pysty itse tarjoamaan. Asiakasmuutokset tehdään vasta seuraavan sopimuskauden aikana.

Kaikille ikäihmisille on taattava inhimilliset vanhuspalvelut sekä valinnanvapaus kotihoidon ja laitoshoidon osalta ja niiden riittävien resurssien takaamiseksi. Vanhukset, jotka ovat tänne koko ikänsä veroja maksaneet ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun. Lääkekorvausten omavastuuosuuden pitää olla kohtuullisella tasolla.


KOULUTUSPOLITIIKKA

Lapsille on taattava turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Homekoulujen korjaamiseen pitää puuttua heti, jos ongelmia havaitaan. Tein ponnen rakennusvalvonnan resurssien lisäämiseksi korjaus- ja uudisrakentamisessa sekä riittävien rakennusaikaisten suojausten vaatimiseksi ja työvaiheiden dokumentoimiseksi. Valvojat kävisivät katsomassa rakennusaikana rakenteiden riittävän kuivuuden ja riittävät kuivumisajat ennenkuin työtä voidaan jatkaa ja edetä seuraavaan vaiheeseen. (ns. Oulun malli, kuivaketju 10)

Lasten pitää pystyä olemaan koulussa myös turvassa, ilman ulkoa tulevaa uhkaa tai pelkoa toisten oppilaiden taholta.

Maahanmuuttajalasten eriyttäminen kielikoulutukseen, ja omiin luokkiinsa siihen saakka, kunnes valmiudet oppimiseen ovat samalla tasolla kantasuomalaisten tasolla. Häiriökäyttäytymiseen puuttuva välittömästi siirtämällä häirikkö pois koulusta.

Toisen asteen vähävaraisille suomalaisille perheille on tarjottava "palveluseteli" esim. 500 euron suuruisesta setelin käyttämisestä, joko tietokoneen tai oppimateriaalin hankkimiseksi, päättäisi perhe itse.

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA

Kaivoslakia on muutettava. Kaivosvero otettava käyttöön. Kaivoksista jätteeksi menevä uraani on hyödynnettävä ydinvoimaloiden käyttöön. Energiaratkaisuissa pyrittävä realismiin ja varmistettava riittävä kilpailukyky ekologisesti kestävällä pohjalla. Ei voi olla niin, että täällä maksetaan korkeampaa päästöveroa esim. hiilivoimaloista, jotka ovat yli kymmenen kertaa puhtaampia ja energiatehokkaampia kuin Puolassa tai kuusi kertaa puhtaampia kuin Saksassa. Ei ole kestävää kehitystä, että ne ajatetaan täältä alas ja sama energia ostetaan sitten Puolasta tai Saksasta takaisin ja menetetään samalla työpaikat. Viedään Cleantech-teknologiaa ja osaamista ulkomaille ja kompensoidaan tätä kautta päästöjä. Suomessa on jo tällä hetkellä maailman paras ilmalaatu https://yle.fi/uutiset/3-10188244

Liikenteen päästömaksut estettävä, autoilun kustannuksia ei saa lisätä ja suunnitellut 30-50c/l polttoaineveron haittavero korotukset peruttava. Dieselvero poistettava perusteettomana. Suomalaisten kuljetusyritysten diesel-sekoitemaksujen epäoikeudenmukainen jako (2-kertainen sekoitevelvoite muuhun eurooppaan verrattuna) estettävä.

Suomalainen teollisuus on pidettävä kilpailukykyisenä eikä ajaa alas hiilipäästökaupalla. Suomi kuormittaa jo tälläkin hetkellä maailman kaikista valtioista vähiten The Good Country Index(siirryt toiseen palveluun) -

Ydinvoimaloiden lauhdeveden/turbiinin vesihöyryjen hyödyntäminen lämmön varastointiin, jolloin voimaloiden energia hyötysuhde paranisi 20%.

Eläimien inhimillinen kohtelu taattava uudella eläisuojelulailla esim. Halal-teurastukset on kiellettävä.